Có 1 kết quả:

biàn mài

1/1

biàn mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to sell off (one's property)