Có 1 kết quả:

biàn wēn céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) troposphere
(2) lower atmosphere