Có 1 kết quả:

biàn xiàng

1/1

biàn xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in disguised form
(2) covert