Có 1 kết quả:

biàn zǔ qì

1/1

biàn zǔ qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rheostat (variable resistor)