Có 1 kết quả:

pàn lí

1/1

pàn lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to betray
(2) to desert
(3) to defect from
(4) to turn renegade