Có 1 kết quả:

dié céng shí

1/1

dié céng shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stromatolite