Có 1 kết quả:

cóng shū

1/1

cóng shū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a series of books
(2) a collection of books