Có 1 kết quả:

cóng lín yā

1/1

cóng lín yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Indian jungle crow (Corvus culminatus)