Có 1 kết quả:

cóng cuǒ

1/1

cóng cuǒ

phồn thể

Từ điển phổ thông

tủn mủn