Có 1 kết quả:

kǒu chuán

1/1

kǒu chuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

orally transmitted