Có 1 kết quả:

kǒu běi

1/1

kǒu běi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

north of the Great Wall