Có 1 kết quả:

kǒu wú zhē lán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to blab
(2) to shoot one's mouth off
(3) to commit a gaffe