Có 1 kết quả:

kǒu shì xīn fēi

1/1

kǒu shì xīn fēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. mouth says yes, heart no (idiom); duplicity
(2) empty words