Có 1 kết quả:

kǒu wú zé yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to say not a word that is not appropriate (idiom)
(2) wrongly used for 口不擇言|口不择言[kou3 bu4 ze2 yan2]