Có 1 kết quả:

kǒu huáng

1/1

kǒu huáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jew's harp