Có 1 kết quả:

kǒu zú mù

1/1

kǒu zú mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Stomatopoda, order of marine crustaceans (whose members are called mantis shrimps)