Có 1 kết quả:

kǒu xiāng táng

1/1

kǒu xiāng táng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

chewing gum