Có 1 kết quả:

kǒu chǐ shēng xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

eloquence that generates perfume (idiom); profound and significant text