Có 1 kết quả:

Gǔ jīn Xiǎo shuō

1/1

Từ điển Trung-Anh

Stories Old and New by Feng Menglong 馮夢龍|冯梦龙[Feng2 Meng4 long2], collection of late Ming baihua 白話|白话[bai2 hua4] tales published in 1620