Có 1 kết quả:

gǔ bǎn

1/1

gǔ bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) outmoded
(2) old-fashioned
(3) inflexible