Có 1 kết quả:

gǔ kē shù

1/1

gǔ kē shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

coca plant (source of cocaine)