Có 1 kết quả:

Gǔ gēn hǎn Pēn qì Tuī jìn Yán jiū Zhōng xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Guggenheim Aeronautical Laboratory at the California Institute of Technology (GALCIT, from 1926)
(2) Guggenheim Jet Propulsion Center (from 1943)