Có 1 kết quả:

gǔ sè gǔ xiāng

1/1

gǔ sè gǔ xiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

interesting and appealing (of old locations, objects etc)