Có 1 kết quả:

lìng yī bàn

1/1

lìng yī bàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) other half
(2) fig. spouse
(3) one's better half