Có 1 kết quả:

lìng yī fāng miàn

1/1

lìng yī fāng miàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) on the other hand
(2) another aspect