Có 1 kết quả:

dāo niàn

1/1

dāo niàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 念叨[nian4 dao5]