Có 1 kết quả:

zhǐ yào gōng fu shēn , tiě chǔ mó chéng zhēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) If you work at it hard enough, you can grind an iron bar into a needle.
(2) cf idiom 磨杵成針|磨杵成针, to grind an iron bar down to a fine needle (idiom); fig. to persevere in a difficult task
(3) to study diligently