Có 1 kết quả:

zhǐ xǔ zhōu guān fàng huǒ , bù xǔ bǎi xìng diǎn dēng ㄓˇ ㄒㄩˇ ㄓㄡ ㄍㄨㄢ ㄈㄤˋ ㄏㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄒㄩˇ ㄅㄞˇ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) only the official is allowed to light the fire
(2) Gods may do what cattle may not
(3) quod licet Iovi, non licet bovi