Có 1 kết quả:

zhī shēn

1/1

zhī shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) alone
(2) by oneself