Có 1 kết quả:

dīng dīng

1/1

dīng dīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(onom.) tinkling or jingling sound