Có 1 kết quả:

dīng dāng shēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

tinkle