Có 1 kết quả:

dīng zhǔ

1/1

dīng zhǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to warn repeatedly
(2) to urge
(3) to exhort again and again