Có 1 kết quả:

kě lè dìng

1/1

kě lè dìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

clonidine (drug) (loanword)