Có 1 kết quả:

kě gōng jūn yòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

having possible military application