Có 1 kết quả:

kě zài shēng yuán

1/1

kě zài shēng yuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

renewable resource