Có 1 kết quả:

kě jué

1/1

kě jué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to adopt
(2) to pass
(3) to vote approval (of a law etc)