Có 1 kết quả:

kě jué piào

1/1

kě jué piào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

affirmative vote