Có 1 kết quả:

kě fēn

1/1

kě fēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) can be divided (into parts)
(2) one can distinguish (several types)

Một số bài thơ có sử dụng