Có 1 kết quả:

kě jiā

1/1

kě jiā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(botany) coca (loanword)

Một số bài thơ có sử dụng