Có 1 kết quả:

kě jìn

1/1

kě jìn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vigorously
(2) to the utmost
(3) to the best of one's ability