Có 1 kết quả:

kě xǐ

1/1

kě xǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) making one happy
(2) gratifying
(3) heartening

Một số bài thơ có sử dụng