Có 1 kết quả:

kě xǐ kě hè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) worthy of celebration
(2) gratifying
(3) Congratulations!