Có 1 kết quả:

kě zhí xíng

1/1

kě zhí xíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

executable (computing)