Có 1 kết quả:

kě hǎo

1/1

kě hǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) good or not?
(2) luckily
(3) fortuitously

Một số bài thơ có sử dụng