Có 1 kết quả:

kě zūn jìng

1/1

kě zūn jìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

respectable