Có 1 kết quả:

kě xún zhǐ

1/1

kě xún zhǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) addressable (computing)
(2) accessible via an address