Có 1 kết quả:

kě zhǎn qū miàn

1/1

kě zhǎn qū miàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(math.) a developable surface