Có 1 kết quả:

kě dài yīn

1/1

kě dài yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

codeine (loanword)