Có 1 kết quả:

kě lián xī xī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) miserable
(2) wretched