Có 1 kết quả:

kě lián bā bā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) pathetic
(2) pitiful